VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti kandidatu polaganje dijela vozačkog ispita/poznavanja pružanja prve pomoći.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama bezjednosti saobraćaja na putevima u BiH, član 179. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17); Pravilinik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila, Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Prima: Budžet BPK
Naknada troškova za ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Jedinstveni matični broj
Datum i mjesto rođenja
Državljanstvo
Zanimanje
Adresa stanovanja
Za koju kategoriju se polaže ispit
Autoškola kod koje je obavljeno osposobljavanje
Broj izlazaka na ispit
Da li posjeduje vozačku dozvolu za koju kategoriju vozila, kada i pod kojim brojem je izdata
Da li je podnosiocu prijave izrečena mjera zabrane izdavanja/oduzimanja vozačke dozvole, ako jeste od koga i za koje vrijeme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopiju lične karte uz obavezan uvid u ličnu kartu Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje ne smije biti starije od godinu dana Zdravstvena ustanova Original
Potvrdu o završenom osposobljavanju iz pružanja prve pomoći Crveni krst Original
Dokaz o plaćenim troškovima za polaganje ispita Pošta/Banka Original
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana (1 dan za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jedna godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva