VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stučni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje promjena u radu autoškola i davanje saglasnosti za vođenje istih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama bezjednosti saobraćaja na putevima u BiH, član 177. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17); Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila, član 19. ( “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje za provjeru ispunjavanja uslova pri uvođenju vozila,prijemne kancelarije ili učionice u autoškoli 50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za izdavanje rješenja o promjenama koje su od značaja za obavljanje djelatnosti autoškole 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva (autoškole)
Adresa
Kontak telefon
Podaci o zaposlenicima u autoškoli
Podaci o motornim vozilima
Djelatnost koju će autoškola obavljati – vrsta osposobljavanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Promjena adrese sjedišta autoškole (Dokaz o vlasništvu ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren u nadležnoj poreznoj upravi;Rješenje/Uvjerenje o namjeni poslovnog prostora izdato od strane nadležnog općinskog organa) Sud/Općina/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Prijava u radni odnos vozača-instruktora (Ugovor o radu; Prijave kod PIO; Dozvola vozač-instruktor;Fotokopija vozačke dozvole) Poslodavac/Poreska uprava/Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport Original/Ovjerena kopija
Odjava vozača – instruktora (Prijava-odjava kod PIO) Uprava za indirektno oporezivanje/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Angažovanje-prijava novog predavača teoretske nastave (Ugovor o radu i prijave kod PIO ili Ugovor o djelu;Fotokopija licence predavača teoretske nastave) Poslodavac/PIO/Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport/pošta/banka Original/Ovjerena kopija
Odjava predavača teoretske nastave (Odjava kod PIO ili Odluku o raskidu Ugovora o djelu PIO/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Zaključivanje ugovora o izvođenju teoretske nastave sa autoškolom (Ugovor o izvođenju teoretske nastave) Autoškola/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Prijava o raskidu ugovora o izvođenju teoretske nastave (Odluka o raskidu Ugovora) Autoškola/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Angažovanje novog motornog vozila koje zahtjeva pregled (Fotokopiju saobraćajne dozvole za vozilo;fotokopiju potvrde -atest o duplim komandama za vozilo;Ugovor o angažovanju vozila ovjeren u poreznoj upravi u skladu sa Zakonom – kada vlasnik nije auto-škola) Ministarstvo unutrašnjih poslova/Organizacije koje obavljaju poslove iz oblasti certificiranja/Autoškola/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Prestanak angažovanja motornog vozila u autoškoli (Odluku o prodaji vozila; Odluku o raskidu Ugovora o angažovanju vozila) Autoškola/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Motorno vozilo kojem je izvršena zamjena registraskog broja (Fotokopiju saobraćajne dozvole za vozilo;Fotokopija potvrde o vlasništvu vozila;Fotokopija potvrde o registraciji) Ministarstvo unutrašnjih poslova Original/Ovjerena kopija
Angažovanje novog prostora za potrebe autoškole (Dokaz o vlasništvu ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren u nadležnoj poreznoj upravi;Rješenje/Uvjerenje o namjeni poslovnog prostora izdato od strane nadležnog općinskog organa Sud/Općina/Pošta/Banka Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva