VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje saglasnosti na rad autoškole i vođenje evidencije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama bezjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 177. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17); Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila, Sve odredbe ( “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješavanje zahtjeva za osnivanje autoškole 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za provjeru ispunjavanja uslova pri osnivanju autoškole 200 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za provjeru ispunjavanja uslova pri uvođenju vozila, prijemne kancelarije ili učionice u autoškoli 50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za izdavanje odobrenja za rad autoškole 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahteva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje iz sudskog registra Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Dokaz da ima na raspolaganju prostor od najmanje 20 m2, grijanje sa temperaturom od 18ᴼ do 22ᴼC, odgovarajuću ventilaciju, osvjetljenje sa najmanje 150 luksa i sanitarni čvor u sastavu prostora, te telefonsku liniju i prostor za smještaj dokumentacije.
(Dokaz o vlasništvu ili Ugovor o zakupu) – autoškola za
osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz da ima ima odgovarajući namještaj, školske klupe sa stolicama, tablu za pisanje – autoškola za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima šeme ili makete saobraćajnih znakova i oznaka na kolovozu – autoškola za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima šeme ili druga učila koja prikazuju saobraćajne situacije na cesti – autoškola za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima šeme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje kandidata za vozača sa uređajima i opremom na vozilima koji su od posebnog značaja za sigurnost saobraćaja – autoškola za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima najmanje jednog predavača teoretske nastave iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama u stalnom radnom odnosu ili angažiranog na drugi način u skladu sa Zakonom o radu -autoškola za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa Podnosilac zahtjeva Original
Da ima tekst Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH i svih pravilnika donesenih na osnovu
istog; da ima kompjuter sa projektorom ili drugim uređajem za prikazivanje video sadržaja; da ima komplet propisane opreme za vozila; da ima audio-vizuelne materijale koji po sadržaju obuhvataju Program osposobljavanja; da ima stručnu literaturu i Program osposobljavanja kandidata za vozače – autoškola za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa
Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima na raspolaganju opremljen kancelarijski prostor površine najmanje 10 m2, sa sanitarnim čvorom i koji nije dio
ugostiteljskog ili stambenog prostora, sa telefonskom linijom, kompjuter i prostor za smještaj dokumentacije (Dokaz o vlasništvu ili Ugovor o zakupu) – autoškola za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom
Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima dva ili više instruktora vožnje koji su u stalnom radnom odnosu – autoškola za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da ima poligon u vlasništvu ili zakupu na osnovu ugovora ovjeren od nadležnog organa ili odluku nadležnog organa da se određeni dio ceste, sa manjom frekvencijom saobraćaja koristi za obavljanje početnog dijela osposobljavanja u upravljanju
vozilom – autoškola za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim
vozilom
Podnosilac zahtjeva Original
Da ima nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače – autoškola za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom Podnosilac zahtjeva Original
Da ima dokaz o posjedovanju potrebnog broja vozila u vlasništvu autoškole ili lizingu (najmanje dva vozila B kategorije ili najmanje dva vozila od kojih je jedno B kategrije drugo C1,D1/C1,D1 potkategorije/kategorije) – autoškola za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva