VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za rad i upis u Registar koji se vodi u Ministarstvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), Zakon o visokom obrazovanju, član 20. ( “Službene novine BPK Goražde”, broj: 2/10 i 12/14); Odluka o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području BPK Goražde, ( “Službene novine BPK Goražde”, broj: 12/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješavanje zahtjeva za osnivanje visokoškolskih ustanova i instituta koje nisu javne ustanove 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za provjeru ispunjenosti uslova pri osnivanju visokoškolskih ustanova i instituta koje nisu javne ustanove 200 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/ Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/Sjedište
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o osnivanju visokoškolske ustanove/naučno istraživačkog instituta Podnosilac zahtjeva Original
Osnivački akt Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da je obezbijeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programom Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da je obezbijeđen nastavni prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa odgovarajućim normativima Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o upisu u sudski registar Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana. (7 dana rok za pregled dokumentacije i izdavanja obavijesti za dopunu zahtjeva).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva