VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje srednjih škola koje ispunjavaju uslove za srednje obrazovanje i odgoj.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju, član 21. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/11 i 5/16); Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola , (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva/Sjedište podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada srednje škole Nadležno ministarstvo Original
Akt o osnivanju srednje škole Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o upisu u sudski registar Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva