VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za rad i upis u Registar koji se vodi u Ministarstvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju, član 13. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/11 i 5/16); Pedagoški standardi za srednje obrazovanje, (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 14/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješavanje zahtjeva za osnivanje srednjih škola koje nisu javne ustanove 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za provjeru ispunjenosti uslova pri osnivanju srednjih škola koje nisu javne ustanove 200 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/ Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/Sjedište
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o osnivanju srednje škole Podnosilac zahtjeva Original
Odluka osnivača o osnivanju srednje škole, odnosno organizovanju odgovarajućeg oblika obrazovanja Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz da je obezbjeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programom Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz da je obezbjeđen školski prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa odgovarajućim normativima Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o obezbejđenju finansijskih sredstava za rad škole odnosno odgovarajućih oblika obrazovanja Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o upisu u sudski registar Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva