VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje ustanova koje ispunjavaju uslove za osnovni odgoj i obrazovanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 16. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/16), Pravilnik o postupku utvrđivnja uslova i sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola, član 2. ( “Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva/Sjedište podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluku o preuzimanju prava osnivača ili odluku osnivača o transformaciji postojeće ili osnivanju nove osnovne škole Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Akt o imenovanju školskog odbora osnovne škole Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Akt o donošenju pravila osnovne škole Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluku o imenovanju direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora osnovne škole Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Popis odgojno-obrazovnih programa koji se primjenjuju u osnovnoj školi Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Popis mjesnih zajednica u kojima je locirana osnovna škola, odnosno njene jedinice. Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o upisu u sudski registar Nadležni sud
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva