VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis promjene podataka od značaja za obavljanje djelatnosti odgojno – obrazovnih ustanova kao i proširivanje djelatosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, član 24. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/09 i 7/14); Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 17. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/16); Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju, član 24. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/11 i 5/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješavanje zahtjeva za osnivanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i instituta, koji nisu javne ustanove 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za provjeru ispunjavanja uslova pri osnivanju predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih ustanova i instituta koje nisu javne ustanove 200 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat stausne promjene Podnosilac zahtjeva Original
Odluka osnivača o statusnim promjenama Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da je obezbijeđen nastavni odgoj i nastavni kadar u skladu sa Pedagoškim normativima i standardima Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz da je obezbijeđen prostor, oprema i didaktička sredstva u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Rješenje o upisu u sudski registar Podnosilac zahtjeva/Nadležni sud Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva