VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje predškolskih ustanova koje ispunjavaju uslove za predškolski odgoj i obrazovanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, član 21. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/09 i 7/14); Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova, član 2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 11/11); Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje, (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/10 i 12/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva/Sjedište podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluku o preuzimanju prava osnivača
ili odluku osnivača o transformaciji
postojeće ili osnivanju nove
predškolske ustanove
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Akt o imenovanju Upravnog odbora
predškolske ustanove ili drugog organa upravljanja
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Akt o donošenju pravila predškolske
ustanove
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluku o imenovanju direktora, odnosno
vršioca dužnosti direktora predškolske
ustanove
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Popis odgojno-obrazovnih programa
koji se primjenjuju u predškolskoj
ustanovi
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o upisu u sudski registar Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva