VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Džambgović, Viši samostalni referent
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć povratnicima boračke populacije u mjesto prebivališta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 170. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 11/14); Zakon o Vladi BPK Goražde, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o statusu branioca Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Rješenje o utvrđenom statusu raseljenog lica Nadležni općinski organ Original/Ovjerena kopija
Dokaz o neposjedovanju nekretnine ili stana na području kantona Nadležni općinski organ Original/Ovjerena kopija
Biznis plan(projekat) o obavljanju djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Kopija lične karte Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Ministarstvo unutrašnjih poslova Original/Ovjerena kopija
Predračun (ponuda) o traženim materijalnim sredstvima Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmeno.