VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Džambegović, Viši samostalni referent
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti boračkoj populaciji osnovne uslove za život, u smislu izgradnje/popravke kuće.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 136. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 11/14); Zakon o Vladi BPK Goražde, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime oca
Jedinstveni matični broj
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj bankovnog računa
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji Odjel Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu podnosioca zahtjeva Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Fotokopija CIPS-ove lične karte za podnosioca zahtjeva Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Ovjerena kopija
Rodni list za podnosioca zahtjeva i za sve članove porodičnog domaćinstva Nadležna općinska služba Ovjerena kopija
Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva od Policijske uprave (policijska uprava gdje podnosilac zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište) od perioda 01.01.1991.godine do dana izdavanja uvjerenja Policijska uprava Original/Ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim primanjima za podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova porodičnog domaćinstva (potvrda o primanjima od poslodavca,ček od penzije i sl.) Poslodavac ili PIO/MIO Original/Ovjerena kopija
Izjava ovjerena od općinske službe za ovjeru da su podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva evidentirani kod Kantonalne službe za zapošljavanje : Dokaz Kantonalne službe za zapošljavanje da je podnosilac zahtjeva nezaposlen i za nezaposene članove domaćinstva Podnosilac zahtjeva/Služba za zapošljavanje BPK Goražde Original/Ovjerena kopija
Izjava ovjerena od općinske službe za ovjeru o statusu stanovanja podnosioca zahtjeva: a.)stanuje u alternativnom smještaju koji je dužan napustiti (rješenje nadležnog organa); b.)stanuje kao podstanar (ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu), c.) stanuje u vlastitoj neuslovnoj stambenoj jedinici (dokaz-ovjerena izjava); d.)stanuje kod roditelja (ovjerena izjava). Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Izjava ovjerena od općinske službe za ovjeru da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu stambenu jedinicu u vlasništvu ili posjedu niti su podnijeli zahtjev za upis na bilo kojoj stambenoj jedini u Kantonu te na ostalim područjima BiH, izuzev one koja je predmet ostvarivanja ovog prava (odnosi se na sanaciju, rekonstrukciju,adaptaciju, preuređenje krovišta,pretvaranje zajedničkih
prostorija u stabmeni prostor i sl.)
Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Izjava ovjerena od općinskog organa za ovjeru za podnosioca zahtjeva da nije dobio donaciju od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izjava za ona lica koja su dobila donaciju tačan iznos dobijene donacije i navesti instituciju od koje je dobio donaciju Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Izjava podnosioca zahtjeva ovjerena od općinske službe za ovjeru da nije u statusu raseljenog lica (ukoliko se podnosilac zahjeva nastanio na područje Kantona u periodu 04.05.1992-14.12.1995) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz od općine prebivališta do dolaska u BPK Goražde da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva nemaju uslovnu stambenu jedincu u toj općini (dokaz iz općine trenutnog prebivališta i dokaz od općine do dolaska u Kanton) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dodatna dokumentacija po potrebi (dokaz o dadatnom statusu boračke populacije jednog ili više članova porodičnog domaćinstva,ljekarski nalaz o teškoj bolesti podnosioca zahtjeva ili članova porodičnog domaćinstva) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva