VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melhudina Čamo-Šovšić, Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti podnosiocu zahtjeva da ostvari pravo na zapošljavanje odnosno samozapošljavanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 67.-83. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 11/14); Zakon o Vladi BPK Goražde, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/Naziv pravnog lica
Jedinstveni matični broj (fizičko lice)
Adresa
Kontakt telefon
Zvanje
Starosna dob
Dužina provedenog vremena na evidenciji nezapslenih
Vrsta obavljanja djelatnosti
Broj bankovnog računa
Kategorija kojoj pripada podnosilac zahtjeva (Vojni invalidi,demobilisani borci,član porodice šehida/poginulog borca)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev za bespovratna novčana sredstva u kojem se navodi traženi iznos bespovratnih novčanih sredstava i namjena (fizička lica) Podnosilac zahtjeva Original
Uvjerenje o statusu pripadnika boračke populacije (fizička lica) Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Ovjerena kopija lične karte i prijava prebivališta/boravišta (fizička lica) Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Posjedovni list (za fizička lica) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Kućna lista (fizička lica) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih punoljetnih članova domaćinstva (fizička lica) Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o periodu, za koji se korisnik sredstava samovoljno odjavljuje sa evidencije Službe za zapošljavanje u općini u kojoj je prijavljen na području Kantona, s tim
da ovaj period ne može biti manji od 2 godine i 6 mjeseci (fizička lica)
Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz o registraciji djelatnosti ili dokaz o pokretanju postupka registracije djelatnosti (fizička lica) Nadležni sud/Nadležni organ Original/Ovjerena kopija
Biznis plan (Projekat) koji je ekonomski opravdan i koji obezbejđuje trajnost poslovanja i stvara uslove za povećanje zaposlenosti (poslovni plan, stručne kvalifikacije, plan investiranja, izjavu o uspješnosti projekta i sl.) (fizička lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vlastitog ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, za koji postoji upotrebna dozvola nadležnog općinskog organa za obavljanje proizvodne djelatnosti (fizička lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz ili ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva za dodjelu sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja nije koristio finansijska sredstva ili drugi vid pomoći na ime zapošljavanja od strane Ministarstva ili drugih domaćih organa i institucija, ili inostranih humanitarnih organizacija u periodu od 1996.godine do dana podnošenja zahtjeva (fizička lica) Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Dokaz ili ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva nije samovoljno raskinuo radni odnos ili svojom krivicom dobio otkaz radnog odnosa u periodu od tri godine do dana podnošenja
zahtjeva (fizička lica)
Poslodavac Original/Ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (fizička lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o izboru banke za obavljanje platnog prometa, dodjelu identifikacionog i poreznog broja, ako je to po zakonu, odnosno ako je registrovanom pravnom i fizičkom licu naloženo da to i učini (fizička lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Projekat sa zahtjevom (navesti traženi iznos bespovratnih novčanih sredstava) (samostalni poljoprivrednici Podnosilac zahtjeva Original
Uvjerenje o statusu pripadnika boračke populacije (samostalni poljoprivrednici) Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Poslovni plan (samostalni poljoprivrednici) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Rješenje nadležnog općinskog organa o registraciji samostalne poljoprivredne djelatnosti
(može se dostaviti i naknadno, ali u svakom slučaju prije eventualne isplate novčanih sredstava) (samostalni poljoprivrednici)
Nadležni općinski organ Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj registraciji (samostalni poljoprivrednici) Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama (samostalni poljoprivrednici) Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Ugovor o zakupu i/ili dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta (samostalni poljoprivrednici) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Ponuda kolaterala i/ili izjava žiranta (samostalni poljoprivrednici) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Potvrda od biro-a za zapošljavanje, ukoliko je tražilac bespovratne novčane pomoći prijavljen (samostalni poljoprivrednici) Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o periodu za koji se korisnik sredstava samovoljno odjavljuje sa evidencije nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje u općini u kojoj je prijavljen na području
Kantona, s tim da ovaj period ne može biti manji od 2 godine i 6 mjeseci (samostalni poljoprivrednici)
Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Spisak lica iz člana 2. Zakona koji se planiraju primiti u radni odnos (samostalni poljoprivrednici) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Ovjerna kopija kućne liste podnosioca Projekta (samostalni poljoprivrednici) Nadležna općinska služba Ovjerena kopija
Ovjerna kopija lične karte podnosioca (samostalni poljoprivrednici) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Zahtjev za bespovratna novčana sredstva u kojem se navodi traženi iznos bespovratnih novčanih sredstava i namjena (udruženja/fondacije) Podnosilac zahtjeva Original
Uvjerenje o statusu pripadnika boračke populacije (udruženja/fondacije) Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Projekat zapošljavanja (poslovni plan, plan investiranja, opis djelatnosti, procjena tržišta, izjava o uspješnosti projekta, broj trenutno uposlenih radnika i broj novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti i sl.) (udruženja/fondacije) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Registracija udruženja/fondacije Nadležni organ/Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dodatna dokumentacija (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu poslovanja, izjava o postojećim kreditnim ili lizing zaduženjima, potvrda o stanju poreskih obaveza ne starija od 3 mjeseca, potvrda prema stanju obaveza prema fondu PIO/MIO i fondu zdravstvenog osiguranja ne starija od 3 mjeseca, Spisak lica iz člana 2. Zakona koji se planiraju primiti u radni odnos sa uvjerenjima o učešću u Oružanim snagama odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992. – 1995.g. BiH) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Projekat sa zahtjevom (na memorandumu preduzeća- poslovni plan , opis djelanosti, broj trenutno uposlenih radnika, broj novih uposlenih radnika i slično) (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Original
Uvjerenje o statusu pripadnika boračke populacije Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Poslovni plan sa pripadjućim tabelama (bilans stanja, bilans uspjeha, projekcija gotovinskog toka, plan investiranja, izjava uspješnosti projekta) (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Kompletna prva registracija preduzeća (izmjene i dopune istih ili izvadak o promjeni izdat od strane suda) (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Ovjereni godišnji obračuni preduzeća za prethodne tri godine (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Izvještaj neovisnog revizora gdje Zakon propisuje obavezu revizije (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Presjek bilansa stanja i uspjeha ili bruto bilans za prethodni mjesec poslovanja (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Odluka nadležnog organa preduzeća za zaduženje (Pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Ugovor o osnivanju ili Odluka o osnivanju i Statut firme (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Ponuda i procjena ponuđenog kolaterala za zemljišno-knjižnim izvatkom (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (pravna lica) Podnosilac zahtjeva/Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti (pravna lica) Podnosilac zahtjeva/Zavod za statistiku Ovjerena kopija
Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje sa ovjerneim fotokopijama ličnih karata istih (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Izjava o postojećim kreditnim ili lizing zaduženjima (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Potvrda o stanju poreskih obaveza ne starija od 3 mjeseca(pravna lica) Podnosilac zahtjeva/Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Potvrda PIO o broju trenutno zaposlenih (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Potvrda o stanju obaveza prema PIO, Zdravstvenom osiguranju i Osiguranju od nesaposlenosti (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Spisak lica iz člana 2. Zakona koji se planiraju primiti u radni odnos sa uvjerenjima o učešću u Oružanim snagama odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992. – 1995.g. BiH (pravna lica) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Projekat sa zahtjevom (navesti iznos traženih sredstava, namjenu, broj trenutno uposlenih radnika i broj novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti) (SZR,Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Original
Uvjerenje o statusu pripadnika boračke populacije (SZR,Obrtnička radnja i sl.) Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Poslovni plan sa pripadajućim tabelama (SZR,Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje predmetne djelatnosti (SZR,Obrtnička radnja i sl.) Nadležni općinski organ Ovjerena kopija
Poreske prijave za prethodne tri godine poslovanja kao i dokaz o plaćenom porezu za posljednju poslovnu godinu (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva/Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Ponuda i procjena ponuđenog kolaterala (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva/Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje sa ovjerenim kopijama ličnih karata lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Izjava o postojećim (kreditnim ili lizing) zaduženjima sa izvodom računa iz poslovne banke (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Potvrda o stanju poreskih obaveza ne starija od tri mjeseca izdata od strane poreske uprave (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva/Porezna uprava Original/Ovjerena kopija
Ovjerena kopija lične karte vlasnika samostalne zanatske radnje Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Potvrda o stanju obaveza prema PIO, Zdravstvenom osiguranju i Osiguranju od nesaposlenosti (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Potvrda od penzijsko-invalidskog osiguranja iz baze podataka matične evidencije aktivnih osiguranika (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Spisak lica iz člana 2. Zakona koji se planiraju primiti u radni odnos (SZR, Obrtnička radnja i sl.) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 30 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Udruženja   DOO i DD   Poljoprivreda    SZR   Fizičko lice