VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melhudina Čamo-Šovšić, Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se podnosiocu zahtjeva omogući priključak na infrastrukturnu mrežu (vode, električne struje i dr.).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 145.-153. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 11/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime oca
Jedinstveni matični broj
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj bankovnog računa
Datum i mjesto podnošenja zahjeva
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o vremenu provedenom u oružanim snagama BiH Općinska služba za BIZ ili nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Dokaz da podnosilac zahtjeva po prvi put rješava svoje stambeno pitanje odnosno da isto nema adekvatno rješeno na području BPK Goražde i opštinama(uključujući i članove porodičnog domaćinstva): -Ugovor o podstanarskom odnosu ovjeren od nadležne institucije ili -dokaz da se podnosilac zahtjeva i članovi njegovg porodičnog domaćinstva nalaze u privremenom smještaju ili – dokaz da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju zadovoljavajuće riješeno stambeno pitanje odnosno stambena jedinica u njegovom vlasništvu nije priključena na infrastrukturnu mrežu. Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Izjavu da podnosilac zahtjeva i njegovi punoljetni članovi porodičnog domaćinsta nemaju rješeno stambeno pitanje na području BiH Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Fotokopija CIPS-ove lične karte podnosioca zahtjeva Ovjerena kopija
Prijava mjesta boravišta-prebivališta podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti za podnosioca zahtjeva Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti za punoljetne članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz o visini primanja za zaposlene (prihode iz radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite,penzije i dr.) Općinska služba za BIZ ili PIO Original/Ovjerena kopija
Izjavu da podnosilac zahtjeva u budžetskoj godini na koju se odnosi podneseni zahtjev nije koristio jedokratnu bespovratnu pomoć za stambeno rješavanje od Ministarstva za boračka pitanja kao i donacije od domaćih nivoa vlasti i međunarodnih humanitarnih organizacijaza ove namjene Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Posjedovni list za podnosioca zahtjeva i punoljetne članove porodičnog domaćinstva Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Građevinska dozvola ili urbanistička saglasnost za građenje Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Predračun (elektroenergetska saglasnost, predračun za ugradnju vodomjera i sl.) za priključak na infrastrukturalnu mrežu (priključak električne energije,vode,kanalizacije i sl.) Nadležna podružnica Elektroprivrede ili Javno preduzeće u čijoj nadležnosti je vodovod i kanalizacija i sl. Original/Ovjerena kopija
Ostali relevantni dokazi potrebni za odlučivanje o pravu u svakom konkretnom slučaju Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva