VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melhudina Čamo-Šovšić, Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosiocu zahtjeva pomoći u nabavci medicinskih lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi lijekova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 52.-63. (“Službene novine BPK Go oražde”, broj: 9/13 i 11/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime oca
Jedinstveni matični broj
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj bankovnog računa
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u BPK Goražde Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva Ovjerena kopija
Uvjerenje CIPS (Dokaz o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva i svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti (za podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova porodičnog domaćinstva) Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz o visini primanja (po osnovu radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite, penzije i dr.) Općinska služba za BIZ ili PIO Original/Ovjerena kopija
Relevantna medicinksa dokumentacija (sa propisanom terapijom) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Predračun ili račun troškova liječenja, odnosno nabavke lijekova (prema ljekarskim nalazima) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Potvrdu da se lijekovi za koje podnosilac zahtjeva traži participaciju ne nalaze na esencijalnoj listi lijekova Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Potvrdu o izvršenoj isplati (refundaciji) za nabavljanje lijekova koji nisu na esencijanoj listi lijekova Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Za ostvarivanje prava na nakandu troškova nabavke lijekova po osnovu utvrđene uzročno-posljedične veze,rane,povrede i ozlijede zadobijene tokom službe u OS BiH podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti potvrdu (dokaz,nalaz i sl.) ordinirajućeg ljekara nadležne zdravstvene ustanove Kantona prema kojoj se po utvrđenoj dijagnozi na poleđini recepta konstatuje uzročno-posljedična veza u skladu sa medicinskom dokumentacijom iz ratnog perioda. Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (1 dan za pregled potpunosti dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva