VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melhudina Čamo-Šovšić, Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se podnosiocu zahtjeva dodjele novčana sredstva za nabavku prehrambenih proizvoda.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 210.-226. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 11/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime oca
Jedinstveni matični broj
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj bankovnog računa
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o statusu branioca Nadležna općinska služba/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva Ovjerena kopija
Dokaz o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva i svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva (Uvjerenje CIPS) Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti članova domaćinstava podnosioca zahtjeva Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinsta po osnovu radnog odnosa, penzije, boračko-invalidske zaštite i dr. Preduzeće ili Zavod PIO/MIO ili Poreska uprava Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva o posjedovanju/neposjedovanju motornog vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva u mjestu prebivališta odnosno boravišta ne posjeduju više od 5.000 m2 obradivog poljoprivrednog zemljišta (Posjedovni list) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (nakon što Komisija razmotri zahtjeve)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva