VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Sijerčić , Termo-energetski inspektor
Telefon: 038 228 639
E-mail: upinsbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se utvrdi tehnička ispravnost posuda pod pritiskom za njihovu upotrebu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Uredba sa Zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji , član 7. (“Službeni list RBiH”, broj: 23/92 i 13/94 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koje nije propisana posebna taksa 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121 ; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, nego se iste utvrđuju vođenjem posebnog postupka, kada je to zakonom određeno 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121 ; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja, mjesto, ulica, broj
Broj telefona ili mobitela
Datum podnošenja zahtjeva
Podaci o predmet zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Tehnička dokumentacija posude pod pritiskom samo za prvi pregled, te se čuva uz posudu i prati promijenu vlasnika i promijenu mjesta posude (dokaz o izvšenom ispitivanju na čvrstoću, isprava, tehnički crtež, zavarenih spojeva, proračun posude) Proizvođač Na uvid
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana. Taksa za uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, nego se iste utvrđuju vođenjem posebnog postupka, kada je to zakonom određeno se plaća samo prvi put kada se podnosi zahtjev
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine na rješenje/ trajno za ispravu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva