VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Naida Alić Papračanin , Sanitarni inspektor
Telefon: 038 228 639
E-mail: upinsbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Vršenje sanitarne kontrole ekshumacije umrlog lica
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zdravstvenoj zaštiti , član 151 stav 4. i 162. stav 1 tačka 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 ); Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenošenja umrlih lica , sve odredbe (“Službene novine BiH”, broj: 2/92 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Broj telefona ili mobitela
Datum podnošenja zahtjeva
Podaci o zahtjevu predmeta
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje Općine da se može vršiti iskopavanje umrlog lica Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih Općina Kopija uz Original ili ovjerena kopija na uvid
Potvrda da lice nije bolovalo od zarazne bolesti Zavod za javno zdravstvo Original / ovjerena kopija
Dokaz o mjestu gdje će se vršiti ukop Općina Original / ovjerena kopija
Saobračajna dozvola (vozila u kome se lice prevozi) Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
Vozačka dozvola Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
Punomoć lica koje ide u pratnji umrlom Notar Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva