VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Naida Alić Papračanin , Sanitarni inspektor
Telefon: 038 228 639
E-mail: upinsbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje saglasnosti na odlazak sanitarnih voda na datom objektu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sanitarnoj inspekciji , član 16. i 17. (“Službeni list SRBiH”, broj: 15/90 ); Zakon o zdravstvenoj zaštiti , član 247. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 ); Zakon o inspekcijama u BPK , član 24. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/15 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Broj telefona ili mobitela
Datum podnošenja zahtjeva
Podaci o predmetu zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Glavni projekat 2x Projektantska kuća Origirnal / Na uvid
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Općina/ Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Kopija uz Original ili ovjerena kopija na uvid
Izvod iz katastarskog plana Općina Kopija uz Original ili ovjerena kopija na uvid
Posjedovni list Općina Kopija uz Original ili ovjerena kopija na uvid
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva