VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za civilnu zaštitu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Sanela Bašić, Predsjednica komisije za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu 038 228 729 koczbpk@gmail.com
Mahmud Pleh, Član komisije za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu 038 228 729 koczbpk@gmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osposobljavanje lica u oblasti protivpožarne zaštite
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 128. stav 6. i 159. tačka 5. (“Službene novine FBiH”, broj: 64/09); Program o polaganju ispita za protivpožarnu zaštitu , tačka 35. (“Službene novine FBiH”, broj: 67/13 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu 150 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 612; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, ime oca i prezime kandidata
Dan, mjesec i godina rođenja
Podaci o završenoj školi/fakultetu i stečenom stručnom zvanju (naziv škole/fakulteta, sjedište škole/ fakulteta, stručno zvanje, godina sticanja zvanja)
Naziv i adresa pravnog lica, državnog organa ili druge institucije u kojoj je kandidat zaposlen
Poslovi na koje je kandidat raspoređen u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji i datum postavljenja na radno mjesto
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Ugovor o radu ili rješenje o postavljanju na radno mjesto Poslodavac Original / ovjerena kopija
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu iz tačke 3. ovog programa Poslodavac Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je kandidatkinja promijenila prezime nakon završene škole/fakulteta) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana od dana polaganja izvršiti prijavu, 10 dana prije polaganja se izdaje rješenje o polaganju prava na izlazak na ispit. U roku od 7 dana se izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 4 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva