VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za civilnu zaštitu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Sanela Bašić, Predsjednica komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca 038 228 729 koczbpk@gmail.com
Mahmud Pleh, Član komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca 038 228 729 koczbpk@gmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se omogući polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca i rukovoditelja akcije gašenja požara
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 130. (“Službene novine FBiH”, broj: 64/09); Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce , tačka 25. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/15 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv DVD ili pravnog lica ili državnog organa ili druge institucije ili kandidata
Naziv tijela kojim se upućuje prijava
Ime, ime oca i prezime
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanin
Naziv završene škole- fakulteta
Naziv posla koje obavlja u DVD ili DVP/pravna osoba ili državnog tijela ili druga institucija
Datum od kada je raspoređen na date poslove (dan, mjesec, godina)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Diploma o završenoj školi- fakultetu odnosno stručnoj kvalifikaciji Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o provedenoj obuci u profesionalnoj/ dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici ili u vatrogasnoj jedinici pravne osobe Profesionalna vatrogasna jedinica/ Dobrovoljno vatrogasno društvo odnosno pravna osoba Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o položenom ispitu za dobrovoljnog vatrogasca (za kandidate koji polažu ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Original / ovjerena kopija pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko je kandidat Uvjerenje o položenom ispitu stekao od strane Kantonalne uprave civilne zaštite BPK.
Uvjerenje o razdoblju provedenom na obavljanju poslova dobrovoljnog vatrogasca nakon položenog ispita za dobrovoljnog vatrogasca (za kandidata koji polaže ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu) Profesionalna vatrogasna jedinica/ Dobrovoljno vatrogasno društvo odnosno pravna osoba Original / ovjerena kopija
Dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje ispita Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Prijava se podnosi 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka. Ispiti se polažu u slijedećim rokovima: april, juni, septembar i novembar. Nakon toga se izdaje uvjerenje u roku od 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva