VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za civilnu zaštitu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Sanela Bašić, Predsjednica komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca 038 228 729 koczbpk@gmail.com
Mahmud Pleh, Član komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca 038 228 729 koczbpk@gmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se omogući polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu , član 106. (“Službene novine FBiH”, broj: 64/09 ); Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva , član 33. (“Službene novine FBiH”, broj: 93/12 i 105/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv organa uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koja podnosi prijavu za polaganje ispita
Naziv organa kojem se prijava upućuje (kantonalnoj upravi ili Federalnoj upravi civilne zaštite)
Vrsta ispita za koji se kandidat prijavljuje (profesionalni vatrogasac – rukovodilac akcije gašenja požara)
Prezime, ime oca i ime kandidata
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Država rođenja
JMB
Naziv završene škole, fakulteta
Naziv radnog mjesta na kojem se vatrogasac trenutno nalazi
Naziv vatrogasne jedinice u kojoj je zaposlen
Godine radnog staža
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Diploma o završenoj školi – fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za kandidate koji polažu ispit za rukovodioca akcije gašenja požara) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Original / ovjerena kopija Pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko je kandidat Uvjerenje o položenom ispitu stekao od strane Kantonalne uprave civilne zaštite BPK
Uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu Profesionalna vatrogasna jedinica Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o ukupnom radnom stažu koje je lice iz člana 7. stav 1. ove uredbe ostvarilo nakon položenog ispita za vatrogasca (ovaj dokument dostavlja kandidat koji polaže ispit za rukovodioca akcije gašenja požara) Profesionalna vatrogasna jedinica Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknade za polaganje ispita Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Prijava se podnosi 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka. Ispiti se polažu u slijedećim rokovima: april, juni, septembar i novembar. Nakon položenog ispita se izdaje uvjerenje u roku od 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva