VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Krakonja , Stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana naknada za osobe koje su pretrpile tjelesna oštećenja kao civilne žrtve rata u visini od minimalno 60%
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 54., 58. i 59. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih za korisnika Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o mjestu prebivališta Općina Original / ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija (neposredno poslije ranjavanja i dalje) Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Uvjerenje saveza logoraša Savez logoraša Original / ovjerena kopija
Uvjerenje žena-žrtava rata Udruženje žene-žrtava rata Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje PIO-a ili ček od penzije PIO Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 15 dana poslije ocjene ljekarske komisije. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva