VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamera Plakalo , Socijalni radnik za zaštitu braka i porodice
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pokušavanje mirenja bračnih partnera da ne bi došlo do razvoda braka, ako se ne uspije u tome svrha je da se utvrdi kome povjeriti dijete i gdje su bolji uslovi, a sve u svrhu zaštite djeteta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon , član 45. i 150. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05 ); Zakon o upravnom postupku , član 176. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime (ime oca)
Adresa
Podaci o bračnim partnerima (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, telefon, zanimanje, da li je zaposlen, podaci o braku, razlozima koji su doveli do poremećenih bračnih odnosa, podaci o zajedničkoj punoljetnoj djeci)
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih (za zajedničku maloljetnu djecu) Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda o prebivalištu odnosno boravištu supružnika Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva