VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Samka Brko , Stručni saradnik za zaštitu starih i iznemoglih lica sa invaliditetom
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje jednog od prava iz oblasti socijalne zaštite, tj. da se punoljetno dijete zbrine u drugu porodicu ako se ne može na drugi adekvatan način zbrinuti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom , član 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 121. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Broj telefona
Podaci o predmetu zahtjeva (razlog traženja zahtjeva)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izjave srodnika da su saglasni da se punoljetno lice smjesti u drugu porodicu Općina Original / ovjerena kopija
Izjava hranitelja da je saglasan da prihvata lice u svoju porodicu Općina Original / ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija/ kopija
Uvjerenje o prebivalištu Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje da ne boluje od zarazne bolesti Zavod za javno zdravstvo Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o primanjima PIO/ Općina/ Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija
ZK izvadak Općinski sud Original / ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (dok se ne promijene okolnosti donošenja rješenja)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva