VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Mašić, Stručni saradnik za zaštitu djece
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privremena zaštita maloljetne djece bez roditeljskog staranja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom , član 4., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Broj telefona
Podaci o predmetu zahtjeva (razlog traženja zahtjeva)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izjava da su roditelji saglasni da se dijete privremeno smjesti u ustanovu socijalne zaštite Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih (za dijete) Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Potvrda od škole (za djecu) Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Dokaz o prihodima roditelja (Potvrda BIZ-a/ Potvrda PIO/ Potvrda Zavoda za zapošljavanje/ Uvjerenje o posjedovanju imovine i katastra) Općina/ PIO/ Zavod za zapošljavanje/ Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda zdravstvene ustanove (ako su roditelji bolesni) Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje za dijete (da nema zaraznih niti drugih bolesti odnosno da može boraviti u kolektivu) Zavod za javno zdravstvo Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve dok postoji potreba za smještaj maloljetnog lica
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva