VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Hendo , Stručni saradnik za materijalna prava porodice sa djecom
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbjedi novčana pomoć porodiljama za treće, četvrto i peto dijete, te da se pomogne rastu nataliteta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 94. stav 4. i 121. stav 1. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 ); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , član 3. tačka 2. (Broj: 08-35-484-4/17 od 27.04.2017.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa
Broj telefona
Podnosilac zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o mjestu boravišta-prebivališta Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu sa podacima o svim adresama koje se vode u evidenciji prebivališta u poslijednjih 5 godina (da ima prebivalište u BPK Goraždu najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva) Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih (za svako dijete) Općina Original / ovjerena kopija
Izjava o broju članova domaćinstva (kućna lista, s tim da prvo i drugo i dijete za koje se podnosi zahtjev mora da živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva, ali na dalje ostvarivanje prava neće uticati ukoliko prvo ili drugo dijete napusti domaćinstvo uslijed sticanja punoljetstva, zaključenja braka ili nekih drugih nepredviđenih uslova) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Potvrda iz banke o otvorenom računu Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva