VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Hendo , Stručni saradnik za materijalna prava porodice sa djecom
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se zaštite prava porodilja u radnom odnosu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o radu FBiH, član 62. stav 1. (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 101. i 102. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 ); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , član 3. tačka 2. (Broj: 08-35-484-4/17 od 27.04.2017.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) Prezime
Adresa i broj stanovanja
Datum
Podaci o porodilji (mjesto zaposlenja,datum korištenja porodiljskog odsustva)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o mjestu boravišta-prebivališta Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Potvrda o radnom odnosu sa visinom plaće za 6 mjeseci prije porođaja odnosno korištenja porodiljskog odsustva, sa napomenom da li je radni odnos zasnovan na određeno radno/ do kojeg datum/ ili na neodređeno radno vrijeme Poslodavac Original / ovjerena kopija
Doznake od ljekara od dana porođaja, odnosno od dana korištenja porodiljskog odsustva ako se koristi 28 dana prije porođaja Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih (za djecu) Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda iz banke o otvorenom računu Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 1 dan
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Od kada je priznato pravo na naknadu do prestanka važenja prava
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva