VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanela Zec , Stručni saradnik za prestacije
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbjedi odnosno pruži određena pomoć licima sa invaliditetom
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 18.b, 18.c, 18.d i 18.e (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16 ); Pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma kod lica sa invaliditetom u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštite porodice sa djecom , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 39/09 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za plaćanje usluga medicinskog vještaćenja u prvostepenom postupku 128,11 KM za usluge medicinskog vještaćenja tokom kućne posjete; 85,41 KM za usluge medicinskog vještaćenja direktno na Institutu za medicinsko vještaćenje zdravstvenog stanja 141 001 00017451 95 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Institut za medicinsko vještaćenje zdravstvenog stanja; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona
Podaci o predmetu zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Original
Prijava o mjestu prebivališta ili boravišta Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje od BIZ-a za uživanje prava Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje na uživanje prava po osnovu rješenja Centra za socijalni rad Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje putem PIO-a PIO Original / ovjerena kopija
Potvrda otvorenog bankovnog računa Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno/ za djecu u razvojnoj dobi privremeno ovisno o kontrolnom nalazu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva