VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanela Zec , Stručni saradnik za prestacije
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbjedi licu zdravstveno osiguranje koje lica ne ostvaruju po drugom osnovu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 20. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 11. stav 2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o statusu Porezni ured Original / ovjerena kopija
Rješenje kojim je priznato pravo iz socijalne zaštite Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje zahtjeva na 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 2 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (dok se ne steknu uslovi da se osigura po drugom osnovu)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva