Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 10 dana

VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Alma Mašić, Stručni saradnik za zaštitu djece 038 223 343 czsrgorazde@hotmail.com
Sanela Hajrić, Stručni saradnik za pravne poslove 038 223 343 czsrgorazde@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zaštita djece bez roditeljskog staranja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Porodični zakon FBiH , član 5. i 105. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05, 41/05 i 31/14 ); Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 17/06 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Kontakt podaci
Podaci o podnosiocima zahtjeva
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih (za oba bračna ili vanbračna partnera) Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih (za oba bračna ili vanbračna partnera) Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu (za oba bračna ili vanbračna partnera) Općina Original / ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje (za oba bračna ili vanbračna partnera) Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju (za oba bračna ili vanbračna partnera) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Uvjerenje da nije pod istragom (za oba bračna ili vanbračna partnera) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost (za oba bračna ili vanbračna partnera) Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ograničeno roditeljsko staranje (za oba bračna ili vanbračna partnera) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Dokument o ličnoj imovini i prihodima (za oba bračna ili vanbračna partnera) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Socijalna anamneza o porodičnim i drugim prilikama u kojima živi sastavljena od nadležnog organa starateljstva prema mjestu prebivališta Centar za socijalni rad Original
Nalaz i mišljenje psihologa i pedagoga o osobnoj podobnosti da se stara o djetetu (za oba bračna ili vanbračna partnera) Centar za socijalni rad Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana nakon adaptacionog perioda. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva