VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Sanela Hajrić, Stručni saradnik za pravne poslove 038 223 343 czsrgorazde@hotmail.com
Edin Krakonja, Stručni saradnik za pravne poslove 038 223 343 czsrgorazde@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se izda uvjerenje radi sticanja nekih svojih ličnih prava, kao zaposlenje, otvaranje neke djelatnosti i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 5 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
Svrha traženja uvjerenja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Goražde Ovjerena kopija / kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 5 dana. Rok za rješavanje popunog zahtjeva 2 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : odmah
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva