VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Krakonja , Stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana naknada za osobe koji su u toku rata izgubili najuže članove porodice (djecu, muža, suprugu i roditelje)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 62. i 65. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04,39/06 i 14/09 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt podaci
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih za korisnika Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih Općina Original / ovjerena kopija
Rješenje Općinskog suda Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o mjestu prebivališta Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu iz Uprave prihoda Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje penzijsko-invalidskog osiguranja PIO Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općina Original / ovjerena kopija
Izjava da posljednja tri mjeseca niste napuštali Bosnu i Hercegovinu računajući od dana napuštanja Općina Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno/ za djecu dok traje redovno školovanje, a maksimalno do navršenih 25 godina života
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva