VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Krakonja , Stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osiguravanje minimalnih uslova za život za lica koji se nalaze u stanju socijalne potrebe
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 89. i 90. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 93. i 94. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Telefon
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i djecu Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina od škole ili fakulteta Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Potvrda o mjestu prebivališta za sve članove domaćinstva Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Dokaz o primanjima, prosjek plate za zadnja 3 mjeseca Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenosti (za nezaposlene) Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija
Ček od starsosne, porodične ili invalidske penzije (za korisnike penzije) PIO Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu (za muža i ženu) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje od boračko-invalidske zaštite (za muža i ženu) Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje iz PIO-a (za muža i ženu) PIO Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstva Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Uvjerenje dal se porodica bavi privatnom djelatnosti Općina Original / ovjerena kopija
Izjava da suprug nije u radnom odnosu i da nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Potvrdu da li je ostvario pravo po osnovu Centra za socijalni rad Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Rješenje o bolesti ili invalidnosti roditelja ili djeteta (za uvećani dječiji dodatak) Zdravstvena ustanova/ Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih ili potvrda o nestalom roditelju Općina Original / ovjerena kopija
Rješenje da je korisnik stalne novčane pomoći Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (s tim da ima revizija svake kalendarske godine u septembru i oktobru)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva