VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanela Zec , Stručni saradnik za prestacije
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osiguravanje minimalnih uslova za život, lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 21. i 22. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 7. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
Adresa i broj telefona
Podaci o predmetu zahtjeva
Datum i mjesto rođenja
Ime oca
Ime majke
Mjesto stanovanja
Razlog traženja stalne novčane pomoći
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodice Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda o mjestu prebivališta za sve članove domaćinstva Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Dokaz o primanjima za sve članove domaćinstva ( za zaposlene-potvrda o visini ličnog dohotka; za stara lica koja ne ostvaruju pravo na penziju- potvrda PIO; za djecu stariju od 15 godina- potvrda o redovnom školovanju) Zavod za zapošljavanje/ PIO/ Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnine Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje nadležnog Centra za socijalni rad dal su korisnici lične ili porodične invalidnine Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Porezne uprave za punoljetne članove domaćinstva Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje MUP-a o neposjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstva Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Uvjerenje iz nadležne Općine za podnosioca zahtjeva i članove njegovog domaćinstva sa kućne liste da li su vlasnici preduzeća, samostalne radnje i da li se bave dopunskom djelatnošću Općina Original / ovjerena kopija
Nalaz o utvrđenoj radnoj nesposobnosti i fotokopije medicinske dokumentacije (za lica mlađa od 65 godina) Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Kopija tekućeg računa ukoliko se isplata vrši putem banke Banka Kopija
Kućna lista (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda o mjestu prebivališta (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodice (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o primanjima za sve članove domaćinstva ( za zaposlene-potvrda o visini ličnog dohotka; za stara lica koja ne ostvaruju pravo na penziju- potvrda PIO; za djecu stariju od 15 godina- potvrda o redovnom školovanju), (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Zavod za zapošljavanje/ PIO/ Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnine (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje nadležnog Centra za socijalni rad dal su korisnici lične ili porodične invalidnine (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Porezne uprave za punoljetne članove domaćinstva (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje iz nadležne Općine za podnosioca zahtjeva i članove njegovog domaćinstva sa kućne liste da li su vlasnici preduzeća, samostalne radnje i da li se bave dopunskom djelatnošći (za srodnike koji su po zakonu obavezni izdržavanja) Općina Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (ili kraće ukoliko dođe do promijene datih okolnosti na osnovu kojih je stečeno dato pravo)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva