VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Agencija za privatizaciju BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Privatizacija
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirsada Svraka , Stručni savjetnik za ekonomske i privatizacijske poslove
Telefon: 038 228 559
E-mail: kapbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se izvrši upis izvršene privatizacije u sudski registar
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o privatizaciji preduzeća , član 38. (“Službene novine FBiH”, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09 ); Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka , član 38. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09 ); Zakon o Agenciji za privatizaciju u BPK Goražde , član 6.
(“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/97, 8/99, 10/00, 8/10 i 16/16 ); Statut Agencije za privatizaciju u BPK Goražde, član 7. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/01 i 14/07 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121 ; Budžetska organizacija : 220 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Podaci o preduzeću
Podaci o provedenoj privatizaciji
Adresa/Sjedište
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Punomoć (ukoliko se ovlašteno lice obraća u ime preduzeća/dioničara) Notar Original / ovjerena kopija
Lična karta (za fizička lica) Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 15 dana, a rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva